Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020

 

- nowe-zestawienie-znakow-popt-samorzad-kolorowe.jpg

 

Radni Wysokiej zatwierdzili Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020.

Uchwałę w sprawie programu podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Wysoka, w czwartek, 13 lipca br.

- sesja_1.jpg

- sesja_2.jpg

 

 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 został opracowany w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju. Dokument ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 właśnie na działania rewitalizacyjne. Otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi rewitalizację przestrzeni publicznych, budynków publicznych i mieszkalnych a także działań społecznych na rzecz mieszkańców.

 

Obszar rewitalizacji w gminie Wysoka podzielony został na dwa podobszary. Pierwszy z nich znajduje się na terenie miasta Wysoka i obejmuje ulice: Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Plac Wolności, Pocztowa, św. Walentego. Obszar rewitalizacji na obszarze wiejskim został ograniczony do dwóch sołectw - Czajcze i Jeziorki Kosztowskie. Wybór ww. sołectw do obszaru rewitalizacja wynika przede wszystkim z potencjału sołectw oraz położenia w bezpośrednim sąsiedztwie z podobszarem zlokalizowanym na terenie miasta Wysoka. Działania rewitalizacyjne są bowiem skuteczniejsze, jeżeli prowadzi się je na ograniczonym terytorium. Pozwala to na koncentrację działań i środków, co przynosi lepsze efekty.

 

Kluczowe problemy zdiagnozowane zostały na obszarze rewitalizacji m.in. na podstawie analizy wskaźnikowej oraz wyników przeprowadzonych badań wśród mieszkańców. Są to: występowanie problemów społecznych, w tym ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu, bezrobocia, niskiego poziomu zaufania w społeczeństwie oraz niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, niewystarczający poziom edukacji, zły stan infrastruktur w tym dróg i chodników, budynków użyteczności publicznej, niewystarczający poziom dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,, słaba estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki) oraz słaba dostępność i niska jakość usług służby zdrowia

 

Program poprzez realizację zapisanych w nim zdań ma przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. W sumie w programie znalazły się 24 przedsięwzięcia, które będę mogły być realizowane z udziałem funduszy unijnych, m.in. „Modernizacja centrum miasta w Wysokiej”, „Modernizacja terenu targowiska miejskiego (…)”, „Modernizacja przestrzeni po byłej kolejce wąskotorowej w Wysokiej (…)”, „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej wraz ze  świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich”, „Dni Wysokiej – z tradycją w nowoczesność”, „Centrum usług społecznych w gminie Wysoka”.

 

By móc ubiegać się o fundusze unijne  na zadania zapisane w Programie Rewitalizacji, przyjęty przez radnych dokument, musi zostać zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i trafić na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego.

 Pobierz:

Uchwała Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka

na lata 2016-2020

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020

Podkreślić należy, że Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka został opracowany w oparciu o projekt realizowany przez Miasto i Gminę Wysoka w ramach Programu Pomoc Techniczna, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i Budżetu Państwa. 

 

 

***

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 roku, w następujących formach:

 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka www.gminawysoka.pl oraz w Urzędzie Miasta  Gminy Wysoka,
 • wywiadów telefonicznych z przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji, w terminie od 29 maja
  2017 r. do 14 czerwca 2017 r.,
 • badań ankietowych w terminie od 29 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.,
 • zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, w terminie od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 r.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 zostały przedstawione w Raporcie opracowanym  przez Grupę BST. Dokument do pobranie poniżej.

Raport z konsultacji projektu PR

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 został sporządzony również protokół (dotyczy Zarządzenia Nr 262/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29.05.2017 r.).

Protokół z konsultacji projektu PR

 

*** 

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest ocena założeń Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka.

Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.

Ankietę można pobrać poniżej

http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/id/625/form_id/625/

Badanie ankietowe prowadzone  jest od 29 maja 2017 r do 14 czerwca 2017 r. i stanowi jedną z form prowadzonych konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020.

Szerzej na ten temat pod linkiem

http://www.gminawysoka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=12&artykul=782&akcja=artykul

***

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020,

które odbędą się w dniach od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 roku.

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka www.gminawysoka.pl oraz w Urzędzie Miasta  Gminy w pokoju numer 22. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@gminawysoka.pl; drogą pocztową na adres: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka; do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka - w dniach i godzinach pracy,
 • wywiadów telefonicznych z przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji, w terminie od 29 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.,
 • badań ankietowych (ankieta internetowa – do pobrania poniżej), w terminie od 29 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.  http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/id/625/form_id/625/
 • zbierania uwag ustnych w Urzędzie w pokoju numer 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie od 29 maja 2017 r. do 18 czerwca 2017 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego, jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach 

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu PR

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka - Projekt

Formularz konsultacyjny

***

29 maja 2017 r. Miasto i Gmina Wysoka podpisało z Województwem Wielkopolskim aneks do Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 - 2020", zgodnie z którym termin realizacji projektu został wydłużony z dnia 31 maja 2017 do dnia 31 lipca 2017 r.

***

5 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020.

Spotkanie orgaznizowane było przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka przy współpracy GRUPY BST, która opracowuje dla gminy Program Rewitalizacji.

Skierowane było do wszystkich interesariuszy z terenu gminy Wysoka, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy.

Przedstawicielka firmy BST omówiła uczestnikom spotkania poszczególne etapy tworzenia dokumentu, jakim jest Program Rewitalizacji, a także obecny stan procesu powstawania PR – zgłaszanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Uczestnicy spotkania zadawali również pytania, czy i jakie projekty zostały już zgłoszone do projektu Programu Rewitalizacji i jakie uwarunkowania i elementy należy brać pod uwagę przy zgłaszaniu swoich propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Z uwagi na zainteresowanie uczestników tematem tzw. „fiszek projektowych”, na ustny wniosek biorącego udział w spotkaniu przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka Henryka Stańczyka termin zgłaszania projektów rewitalizacyjnych został wydłużony z 8 maja do 12 maja 2017 r.

  ***

Burmistrz Miasta i Gmina Wysoka zachęca mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych gminy Wysoka do zgłaszania przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych do opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka.

Jednocześnie informujemy, że termin zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaje wydłużony z 8 maja do 12 maja br.

Propozycje projektów należy zgłaszać na fiszkach projektowych, które można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (II piętro, pok. nr 22) lub pobrać ze strony internetowej gminy www.gminawysoka.pl

Pobierz fiszkę projektową

Wypełnioną fiszkę należy przekazać do 12. 05.2017 r. w jednej z następujących form:

Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Drogą mailową na adres e-mail: w.szymala@grupabst.pl,

Osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

***

5 maja 2017 r. odbędzie się spotkanie dotyczące prac nad tworzonym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka.

- zaproszenie.png

***

W związku z trwającymi pracami nad Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020 Burmistrz Miasta i Gmina Wysoka zachęca mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych gminy Wysoka do zgłaszania przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych.

W dniach od 28 marca do 17 kwietnia br. prowadzone były konsultacje społecznie dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście i gminie Wysoka.

Pobierz Diagnozę obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Kolejnym etapem prac jest stworzenie listy projektów zaplanowanych do realizacji na wyznaczonych obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji

Pobierz obszary rewitalizacji:

Obszar I – miasto Wysoka

Obszar II sołectwa - Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Czajcze

Propozycje projektów należy zgłaszać na fiszkach projektowych, które można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (II piętro, pok nr 22) lub pobrać ze strony internetowej gminy www.gminawysoka.pl

Pobierz fiszkę projektową

 

Wypełnioną fiszkę należy przekazać do 08. 05.2017 r. w jednej z następujących form:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
 2. Drogą mailową na adres e-mail: w.szymala@grupabst.pl,
 3. Osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Program Rewitalizacji jest opracowywany w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 33 340,05 PLN (w tym 85% Fundusz Spójności, 15 % budżet państwa)

***

Grupa BST na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka opracowuje Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020.

W dniach od 28 marca 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Gminie Wysoka.

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 17 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka www.gminawysoka.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 22,
 • spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla wszystkich interesariuszy z terenu gminy Wysoka - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy, które odbyło się 11 kwietnia, o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,
 • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz w Urzędzie w pokoju numer 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 Poniżej do pobrania

Protokół z konsultacji (dotyczy Zarządzenia Burmistrza MiG nr 247/2017)

Oraz Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, opracowany przez Grupę BST

Pobierz raport z konsultacji społecznych

Pobierz załączniki do raportu:

Podobszar I

Podobszar II

 

 ***

11 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w ramach tworzonego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020.

Spotkanie orgaznizowane było przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka przy współpracy GRUPY BST, która opracowuje dla gminy Program Rewitalizacji.

Skierowane było do wszystkich interesariuszy z terenu gminy Wysoka, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy.

 - konsultacje_1.jpg

- konsultacje_3.jpg

Podczas spotkania przedstawione zostały definicje kluczowych pojęć zawartych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020. Ponadto uczestnicy spotkania omówili szczegółowo projekt Diagnozy dotyczącej wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.

Po prezentacji danych przeprowadzona została dyskusja, w trakcie której uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi.

 Pobierz prezentację ze spotkania 

 

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Miasto i Gminę Wysoka projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Dofinansowanie projektu: 33 340,05 PLN (w tym 85% Fundusz Spójności, 15 % budżet państwa)

 

***

GRUPA BST na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka realizuje badanie dotyczące założeń Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka. 

Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod linkiem http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/form_id/620/logout/1/

Można ją również pobrać poniżej

Ankieta

wypenić i wysłać na adres Urzędu (Urząd Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka) lub oddać w Urzędzie Miasta i Gminy (w dniach i godzinach pracy) lub wysłać na adres e-mail: d.walczak@grupabst.plfundusze@gminawysoka.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego, jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka tworzony jest  w ramach realizowanego przez Miasto i Gminę Wysoka projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 33 340,05 PLN (w tym 85% Fundusz Spójności, 15 % budżet państwa)

 

***

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020.

 - rew.jpg

 ***

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, 
które odbędą się od 28 marca 2017 r. do 17 kwietnia 2017 roku.

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 17 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka www.gminawysoka.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 22. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: fundusze@gminawysoka.pl; drogą pocztową na adres: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka; do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka - w dniach i godzinach pracy,
 • spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla wszystkich interesariuszy z terenu gminy Wysoka - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy, które odbędzie się 11 kwietnia, o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,
 • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz w Urzędzie w pokoju numer 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

Diagnoza Programu Rewitalizacji 

Podobszar miejski - załącznik graficzny do Diagnozy

Podobszar wiejski - załącznikgraficzny do Diagnozy

Formularz konsultacyjny

Ankieta 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego, jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 ***

Miasto i Gmina Wysoka pozyskała kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Tym razem na projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”.

21 listopada 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Województwem Wielkopolskim.

Celem projektu jest przygotowanie podstaw programowych dla uruchomienia procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych Miasta i Gminy Wysoka oraz wyprowadzenie ich ze stanów  kryzysowych.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

- opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz analiza dotykających go problemów

- zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

- dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do MiG Wysoka,

- włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji bazując na zasadach partnerstwa (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) i realizacja działań rewitalizacyjnych,

- prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wysoka. Dokument będzie pełnił rolę wieloletniego programu działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych wperspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016 – 2020” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa.

Wartość projektu - 37 044,50 zł

Dofinansowanie: 33 340,05 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)

Budżet Miasta i Gminy Wysoka: 3 704,45 zł

Termin realizacji projektu:  01.08.2016 – 31.05.2017

 

 • MIKROPORADY
 • PRGOK
 • SYSTEM DZ
 • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x