Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Infrastruktura

Infrastruktura

 

Sieć wodociągowa:
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę następuje z wodociągów komunalnych i zakładowych. Wodociągi komunalne, obsługiwane przez Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonują w miejscowościach: Wysoka, Wysoka Mała, Stare, Kijaszkowo, Gmurowo, Rudna, Nowa Rudna, Młotkowo, zaś wodociągi zakładowe funkcjonują w miejscowościach: Mościska, Kostrzynek, Bądecz, Sędziniec, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie. Hydrofornie istnieją w miejscowościach: Wysoka, Wysoka Mała, Stare, Kijaszkowo, Gmurowo, Nowa Rudna, Młotkowo, Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie.
Łączna długość sieci wodociągowych na terenie gminy wynosi ok. 60 km i obejmuję około 98 % wszystkich gospodarstw. Część sieci wodociągowej wymaga wymiany.
Sukcesywnie postępuje przejmowanie przez Gminę wodociągów zakładowych. Fakt, iż obowiązek zaopatrzenia ludności w wodę spoczywa na Samorządzie, nie motywuje zakładów będących właścicielami sieci do przeprowadzania modernizacji i remontów zarówno rurociągów jak i urządzeń.

Sieć kanalizacyjna:
Na terenie gminy Wysoka funkcjonuje komunalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na peryferiach miasta Wysoka. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości maksymalnej Q=1300 m3/d. Przepustowość ta pozwala na przyjęcie ścieków z terenu całej gminy. Oczyszczalnia wyposażona jest w:

 • punkt zlewny ścieków dowożonych,
 • komorę uśredniania ścieków,
 • dwa reaktory biologiczne,
 • dwa stawy sedymentacyjne,
 • dwa osadniki wtórne,
 • stacje PIX i dmuchaw
 • stacje odwadniania osadu.

Zrzut ścieków oczyszczonych następuje do rowu melioracyjnego, dopływu Kanału Okaliniec. Pozwolenie wodnoprawne obejmuje okres do 24 lipca 2013 roku.
Miasto Wysoka skanalizowane jest w 80%, gmina Wysoka w ok. 30 %.
Na terenie gminy wybudowane są następujące kolektory kanalizacji sanitarnej:

 • Młotkowo-Czajcze-Wysoka,
 • Bądecz-Sędziniec-Wysoka,
 • Wysoka-Mała-Wysoka,
 • Kijaszkowo-Czajcze.

Gospodarka odpadami stałymi:
Na terenie gminy Wysoka we wsi Wysoka Wielka znajduje się nieczynne składowisko odpadów stałych. Zostało ono uruchomione w 1984 roku. Powierzchnia składowiska wynosi 2,56 ha. Właścicielem jest gmina Wysoka, zarządzającym zaś Zakład Gospodarki Komunalnej. Składowisko jest zapełnione w 100%. Na dzień dzisiejszy odpady wywożone są poza teren gminy. Wywóz odpadów stałych następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd MiG i Spółkę z o.o. „ALTVATER” z Piły. Pojemniki opróżniane są raz w tygodniu.
W mieście i gminie, w miejscach publicznych funkcjonują kosze uliczne.
Od dnia 21.05.2001 roku została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów na szkło, plastik i makulaturę. W gminie Wysoka brak jest odpadów poprzemysłowych.
Na terenie gminy znajduje się około 30 „dzikich składowisk”. Urząd MiG nie posiada szczegółowej inwentaryzacji w tym zakresie.

Sieć gazowa:
Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:

 • Piła-Wierzchowo – DN 250 mm,
 • Rudna-Wysoka-Pobórka Mała (gm. Białośliwie) – DN150,
 • Wysoka-Grabówno (gm. Miasteczko Krajeńskie) – DN 100.

Gmina zasilana jest poprzez stację redukcyjno-pomiarową I o przepustowości Q=3.200 Nm3/h.
Aktualnie gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 doprowadzony jest gazociągami wysokiego ciśnienia do miasta oraz do wsi: Wysoczka, Czajcze, Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Sędziniec i Bądecz.

Sieć energetyczna:
Gmina Wysoka zasilana jest z GPZ Wyrzysk linią SN15 kV. Energia elektryczna do odbiorców doprowadzana jest liniami niskiego napięcia poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Gospodarka cieplna:
Na terenie miasta Wysoka brak jest zbiorczych kotłowni opalanych sposobem tradycyjnym – węglem. Jedyna kotłownia /Osiedle przy ul. Świerczewskiego/ opalana jest gazem ziemnym lub olejem opałowym. Pozostali odbiorcy korzystają z indywidualnych źródeł ciepła, w przypadku miasta dominują paliwa ekologiczne-gaz ziemny, olej opałowy, zaś wsie, z reguły pozostały przy ogrzewaniu tradycyjnym-węgiel, drewno.

Zasoby środowiska przyrodniczego:
Najwyższy punkt w gminie Wysoka o rzędnej 156,8 m n.p.m. położony jest w odległości około 1,5 km na zachód od m. Wysoka. Na terenie gminy Wysoka znajdują się złoża surowców ilastych, torfu i gytii. Duże znaczenie mają złoża surowców ilastych do produkcji wyrobów ceramicznych. Są to złoża iłów pstrych,wieku polioceńskiego, które występują w miejscowości Wysoka Wielka i Czajcze.
Wody powierzchniowe w gminie Wysoka zajmują powierzchnię 127 ha, co stanowi 1,03 % jej ogólnej powierzchni. Na ogólną powierzchnię wód składają się:

 • wody płynące 2 ha,
 • wody stojące 47 ha,
 • rowy 82 ha.

Najważniejszym ciekiem jest Kanał Okaliniecki o długości 23,3 km, który wymaga pilnego uregulowania i ciągłej konserwacji. Pozostałe cieki to: Kanał Młotkowski, Struga Białośliwki, Strużnica. W gminie jest kilka małych jezior takich jak: Stare (Suche), Lipa, Jeziorek, Głęboczek, Kijaszkowo.
Tereny trwale pokryte roślinnością zajmują powierzchnię około 3030 ha.
Na powierzchnię trwale pokryte roślinnością składają się lasy-2069 ha, tereny zadrzewione i zakrzaczone 21 ha, łąki 4662 ha, pastwiska, 666 ha i część nieużytków, głównie bagien i mokradeł o powierzchni 16 ha.
Tereny leśne zajmują 16,82 % powierzchni gminy. Dominującym siedliskiem jest las mieszany. Runo jest dość bogate. Występują w nim konwalie, przylaszczki, zawilce, paprocie, trawy i zioła.

Sieć telefoniczna:
Miasto i Gmina Wysoka zostały kompletnie stelefonizowane w latach 1999-2000. W ramach tej inwestycji wybudowano 39,5 km sieci /magistralnej i abonenckiej/. Zamontowana w Wysokiej automatyczna centrala telefoniczna posiada pojemność 2000 NN. Aktualnie zajętość wynosi ok. 1800 NN.
Przez teren gminy przebiegają linie światłowodowe:
podstawowa - Grabówno-Wysoka o długości 5.6 km, oraz dwie wewnętrzne: Wysoka-Rudna o długości 6.5 km i Wysoka-Tłukomy o długości 10 km
Na terenie gminy wybudowane są trzy stacje telefonii komórkowej: w Jeziorkach Kosztowskich i Tłukomach, operatorem jest „Era” GSM, w Wysokiej Wielkiej – stacja działa w systemie „Plus” GSM.

Sieć drogowa:
Na terenie miasta i gminy Wysoka zgodnie z uchwałą nr IX/53/85 WRN w Pile z dnia 30.09.1985 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie województwa pilskiego do kategorii dróg gminnych jest 29 km dróg gminnych.
Są to drogi o nawierzchni gruntowej i żużlowej. Niezbędna jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
Zgodnie z nową ustawą o drogach należy dokonać inwentaryzacji dróg gminnych, co wymaga dużych nakładów finansowych. Inwentaryzacja powinna obejmować drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, które będą stanowić uzupełnienie dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Nowa inwentaryzacja, jak się szacuje powinna obejmować około 50 km dróg gminnych. W gminie nie występuje czynna infrastruktura komunikacji kolejowej, lotniczej i wodnej. Przez teren miasta i gminy przebiegają drogi wojewódzkie i powiatowe. Ulice leżące w ciągu dróg należą do tej samej kategorii co te drogi.
Strategiczne dla gminy Wysoka drogi kołowe to droga krajowa nr 10 Szczecin-Warszawa i droga wojewódzka nr 190 Krajenka-Margonin-Gniezno.
Droga wojewódzka Krajenka-Margonin-Gniezno przebiega przez teren gminy, tj. wieś Bądecz, miasto Wysoka, wieś Wysoczka. Droga wojewódzka krzyżuje się w miejscowości Pobórka Wielka /gm. Białośliwie/ z drogą krajową, która realizuje powiązania międzyregionalne w kierunku Szczecin-Warszawa.
Długość dróg powiatowych biegnących w gminie wynosi 36,789 km, a ulic lokalizowanych w miejscowościach przy tychże drogach wynosi 0,930 km.
Drogi powiatowe uzupełniają powiązania zewnętrzne gminy. Obok dróg nr 363, 347, 349 istotne dla połączeń ponadlokalnych są drogi nr 362 i 361 łączące gminę z m. Łobżenica, nr 350 łącząca z drogą krajową nr 10, wreszcie droga nr 346 umożliwiająca połączenie „skrótowe” z m. Piła (Zelgniewo).
INTERmedi@
 • MIKROPORADY
 • PRGOK
 • SYSTEM DZ
 • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x